برای ثبت نام فرزند خود در دبیرستان غیردولتی فضلاء ابتدا شرایط آن را مطالعه کرده سپس به دبیرستان مراجعه کنید.